පාත්‍ර වර්ගයේ සෝපානය

  • Bowl type elevator

    පාත්ර වර්ගයේ සෝපානය

    පාත්‍රයේ වර්ගයේ විදුලි සෝපානය දම්වැල මත සවි කිරීම සඳහා දාම ධාවකය භාවිතා කරයි, එවිට වෙන් කරන ලද හෝ බර කරන ලද ද්‍රව්‍ය තනි භාජනයකට දැමිය හැකි අතර එය පහසුවෙන් මිශ්‍ර නොවේ. ඇසුරුම් සඳහා ප්‍රවාහනයේදී ද්‍රව්‍ය රත් කර සිසිල් කළ හැකිය.