තිරස් වාහකය

  • Horizontal conveyor

    තිරස් වාහකය

    පටිය එකතු කළ ක්ලැප්බෝඩ් එකේ, දෙපැත්ත: 304 හෝ පීපී ද්‍රව්‍යය සවි කිරීමට හෝ අවහිර කිරීමට. බාධකය සවි කර ඇති අතරතුර ද්‍රව්‍ය යැවීමට භ්‍රමණය වන්න.