වේගවත් තිරස් වාහකය

  • Fastback horizontal conveyor

    වේගවත් තිරස් වාහකය

    එය මාර්ගෝපදේශ නොවන දුම්රිය හා දොඹකර චලිතයක් වන අතර එය විකේන්ද්රික රෝදය තරමක් කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, එමඟින් මෝටර් දොඹකරය චලනය වන අතර ආහාර තහඩුව තරමක් කම්පනය වී ඇති අතර එමඟින් ද්‍රව්‍යය පහසුවෙන් විකෘති වී කැඩී නොයනු ඇත. .