නැඹුරු බාල්දි සෝපානය

  • Inclined bucket elevator

    නැඹුරුවන බාල්දි සෝපානය

    ස්ථාවර හෝ චංචල ඉළ ඇට සඳහා දෙපසම එස්එස් 304 කින් සාදා ඇත. ශුද්ධ දාමය භ්‍රමණය වන අතර පෝෂණය වන අතර ශුද්ධ දාමයේ භ්‍රමණය සමඟ ඉළ ඇට ක්‍රියා නොකරයි. ජලය, තෙල් සහිත ද්‍රව්‍ය සහ ක්ෂාරීය ද්‍රව්‍ය පහසුවෙන් විඛාදනයට ලක්වන ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා එය ප්‍රධාන වශයෙන් සුදුසු ය. බැදපු ආහාර ආදිය ද්‍රව්‍යය පහත් තැනක සිට අපේක්ෂිත ස්ථානයට ප්‍රවාහනය කෙරේ.