තැටි සර්පිලාකාර පෝෂකය

  • Disc spiral feeder

    තැටි සර්පිලාකාර පෝෂකය

    ස්වයංක්‍රීය පෝෂණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රත්‍යාස්ථතාව භ්‍රමණය වීමට හා ද්‍රව්‍ය එක වචන හැඩයකට පහත් සිට අදාළ උපකරණ දක්වා තල්ලු කරයි. ධාන්‍ය ගණනය කිරීමේ ඇසුරුම් යන්ත්‍ර හෝ ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රෝපකරණ උපකරණ සහ දෘ hard කර්මාන්ත සඳහා සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා සුදුසුය.