තනි බාල්දි සෝපානය

  • single-bucket elevator

    තනි බාල්දි සෝපානය

    ද්‍රව්‍ය වත් කිරීම සඳහා ඉක්මනින් එසවීම සඳහා ආප්ප ගෙනයාමට දම්වැල ධාවනය වේ. කුකුළු මස්, මුහුදු ආහාර සහ කුකුළු මස් පියාපත් වැනි විශාල ද්‍රව්‍ය හා විශාල දුස්ස්රාවිත ද්‍රව්‍ය තනි භාවිතය සඳහා විශේෂයෙන්.